Slovensko

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Platný od 1. 4. 2024

Záruka sa vzťahuje na všetky elektrické spotrebiče ponúkané spoločnosťou KLIMAVEX a.s. Ak sa na zakúpenom výrobku prejaví chyba, spotrebiteľ má právo túto chybu reklamovať.

Všeobecná záruka na výrobky je stanovená na 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Doba záruky sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave a nemohol byť v čase trvania záruky používaný.

Spotrebiteľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať jeho označenie, stav (poškodenie) a množstvo. Prípadné dodatočné reklamácie na mechanické poškodenie výrobku, jeho kompletnosť, či množstvo nemusia byť uznané.

Spotrebiteľ je povinný počas trvania doby záruky si uschovať záručný list (doklad o zakúpení) výrobku. Akékoľvek úpravy na výrobku počas záručnej doby nie sú povolené.

Zariadenie je možné používať iba v zmysle návodu na použitie.

Nedodržanie hore uvedených skutočností bude mať za následok zánik záruky!

Bez písomného súhlasu, nie je záruka v prípade opätovného predaja zariadenia prevoditeľná.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby, vymeniť chybný výrobok za nový. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb výrobok riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na zľavu z ceny výrobku.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené :

– mechanickým poškodením dopravou a nešetrným zaobchádzaním

– nesprávnym použitím

– nevhodným elektrickým zapojením

– nevhodným elektrickým napätím

– znečistením a zanedbanou údržbou

– použitím nevhodného príslušenstva

– neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou)

– inými neodbornými zásahmi

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu.


 

ZÁRUČNÉ A POZÁRUČNÉ OPRAVY

Opravy v záručnej a pozáručnej dobe vykonáva spoločnosť KLIMAVEX a.s.

POSTUP PRI REKLAMÁCII

Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote a podaná cez formulár www.klimavex.eu/sk/reklamacia. Po podaní reklamácie systém pridelí číslo ID reklamácie v tvare REK-XX-YY-ZZZZ, ktoré je potrebné uviesť (napísať) na balenie reklamovaného výrobku (pre jednoznačnú identifikáciu reklamačného prípadu), ktorý je nutné zaslať alebo osobne doniesť do záručnej opravovne spoločnosti.

TOVAR BEZ PRIDELENÉHO REKLAMAČNÉHO ČÍSLA, NEBUDE PRIJATÝ NA REKLAMÁCIU!ADRESY (ZÁRUČNÉ OPRAVOVNE)

KLIMAVEX a.s. KLIMAVEX a.s.
Alejová 2 Stará Vajnorská 39
040 11 Košice 831 04 Bratislava
+421 907 931 025 +421 917 966 010
klimavex@klimavex.sk klimavexba@klimavex.sk

 
Nákupný košík
Popular requests:
Ak chcete zobraziť produkty, ktoré hľadáte, začnite písať.
Ponuka
0 items Košík
Obľúbené
0 Porovnať
Profil